Bekijk je eigen topicsBekijk je eigen berichten

Doorbraak in onze Evolutie: Pleiadische visie Marc Smuldrsss

Doorbraak in onze Evolutie: Pleiadische visie Marc Smuldrsss

Berichtdoor A Fan Of God » vr 18 mei 2012, 11:21

Volgens Marc Smulders zal tussen 20 mei en 14 juni 2012 een volledige omwenteling plaatsvinden waarin de aarde en de mensheid overgaan naar het Pleiadische Tijdperk. Hierin zullen eenheid, licht en liefde heersen. In deze periode van 26 dagen komt de Maya-kalender volgens Smulders op 1 juni 2012 aan zijn einde en zal de tijd in een nulpunt belanden. Hij baseert zich hiermee onder anderen op de onderzoeken van Carl Johan Calleman, maar wijkt daar ondermeer vanaf voor wat betreft de einddatum die volgens Calleman op 28 oktober 2011 lag en dus al achter de rug is. Alhoewel ik de visie van Smulders niet geheel deel heb ik deze opgenomen in het laatste hoofdstuk van mijn boek ‘Doorbraak in onze Evolutie’. Nu wij vlak voor de start van zijn 26-daagse periode staan leek het me interessant om zijn visie via dit artikel te verspreiden.

Afbeelding

Marc Smulders is een Belgische auteur van een lijvig boekwerk waarin hij poogt tot een synthese te komen van de verschillende interpretaties van de Maya-kalender en waarin hij zijn toekomstvisie geeft over wat ons in en na 2012 te wachten staat. 1 Hij ontleent zijn informatie in de eerste plaats aan zijn spirituele gids. Nu ben ik, na mijn aanvankelijke enthousiasme hierover, een stuk kritischer geworden ten aanzien van gechannelde informatie. Deze blijkt meestal niet bijzonder betrouwbaar te zijn. Maar interessant is dat hij in zijn boek een onderbouwing van deze informatie geeft met allerlei astrologische en numerologische gegevens. Daarnaast zoekt hij aansluiting tussen zijn doorgekregen informatie en de verschillende interpretaties van Maya-kalender onderzoekers als José Argüelles, Peter Toonen, Carl Johan Calleman en anderen, en probeert hij al deze interpretaties als puzzelstukjes in elkaar te passen tot een complete legpuzzel. Daarbij stelt hij het volledig uitgesloten te achten dat hij in staat zou zijn geweest om zich in een tijdsbestek van anderhalf jaar alle kennis van de verschillende Maya-kalenders eigen te maken, daar nog een gigantische hoeveelheid, voor het overgrote deel verifieerbare, informatie aan toe te voegen en er dan ook nog een omvangrijk werk over te schrijven, zonder daarbij de noodzakelijke begeleiding van zijn spirituele gids te hebben ontvangen. Hij beweert namelijk geen enkele kennis van de Maya-kalender te hebben gehad voor de start van het schrijven van zijn boek.

Als hij met deze bewering de waarheid spreekt, moet ik zeggen dat hij hiermee een punt heeft. Ik heb zijn boek van meer dan 400 pagina’s niet van voor tot achter, maar wel meer dan diagonaal, gelezen en het is een indrukwekkend geheel. Het is echter moeilijk om het waarheidsgehalte ervan goed te beoordelen, omdat de talloze astrologische gegevens, getallen en berekeningen waar hij de lezers mee om de oren slaat, niet gemakkelijk allemaal zijn na te trekken. Ik heb hier in ieder geval niet de moed voor kunnen opbrengen, als ik daartoe al in staat zou zijn.

Smulders heeft de visie van Calleman overgenomen dat de evolutie tot aan de einddatum van de Maya-kalender verloopt volgens een zich steeds verder verkortende tijdsspiraal die een weg aflegt door negen onderwerelden. Dit proces gaat gepaard met een toenemende materialisatie die op de einddatum zijn dieptepunt heeft bereikt. Smulders introduceert hierbij de aanvullende gedachte dat de tijdsspiraal zich daarna omkeert om in een uitdijende vorm zijn weg te vervolgen. Deze weg verloopt volgens hem opnieuw door negen onderwerelden die nu telkens 20x langer worden en waarin een proces van voortschrijdende spiritualisatie plaatsvindt. Met andere woorden: de dynamiek van de negen twintigvoudige verkortingen in tijd sinds het begin van de eerste onderwereld, 16,4 miljard jaar geleden, keert zich na de einddatum om in negen twintigvoudige verlengingen. Dit betekent dat in de visie van Smulders de tijdspiramide 2 wordt getransformeerd in een zandloper, oftewel, dat er zich een omgekeerde piramide bovenop de piramide van Calleman ontvouwt.

Daarbij spreekt Smulders wel over een andere einddatum dan Calleman, namelijk 1 juni 2012, welke hij van zijn gids heeft doorgekregen. Volgens hem vindt er rond die datum een revolutionaire omwenteling plaats waarbij we weer terugkeren naar de oorsprong van ons bestaan. De wereld wordt dan herschapen en er wordt een nieuwe mens met een hernieuwd DNA gecreëerd. Deze nieuwe mens gaat vanaf dat moment volledig in harmonie met de aarde leven. De negende onderwereld, die volgens hem niet op 9 maart maar op 16 september 2011 is begonnen, staat in het teken van de terugkeer naar onze oorsprong. Hij stelt dat het daarvoor belangrijk is dat we ons contact met moeder aarde herstellen en dat we afrekenen met materialisme en onze illusionaire hang naar veiligheid en comfort. Aan de einddatum van Calleman, 28 oktober 2011, kent hij de waarde toe dat op die datum de stichting van de negende onderwereld is voltooid. In zijn visie duurt de stichting van een onderwereld een bepaalde periode, in dit geval van 16 september tot 28 oktober 2011. Volgens hem staat de negende onderwereld in het teken van de recapitulatie van het verleden en van het in balans brengen van het spanningsveld tussen Mars enerzijds en Venus en Mercurius anderzijds. Dit betreft het spanningsveld tussen de wil van Mars, de liefde van het hart van Venus en de communicatie, luchtigheid en het relativeringsvermogen van Mercurius. Op 1 juni 2012 wordt dit spanningsveld overstegen.

Smulders plaatst zijn einddatum in een overgangsperiode, die volgens hem loopt van 20 mei tot en met 14 juni 2012. Hij zegt over deze 26-daagse periode zeer specifieke informatie te hebben doorgekregen van zijn gids. Ze start op 20/21 mei 2012 met de zonsverduistering die plaatsvindt in samenstand met de Pleiaden. Door deze samenstand wordt vanaf die dagen de aarde weer begeleid door het licht en de liefde van de Pleiaden. Het evenwicht tussen het mannelijke en vrouwelijke wordt volledig hersteld en we gaan ons weer verbinden met ons innerlijke kind. Dat is de kern in onszelf, oftewel ons sterrenbewustzijn dat verder gaat dan het bewustzijn van de zon. We hebben op die dagen dé gelegenheid om datgene op te starten waar ons hart écht naar uit gaat. Dat is belangrijk om te doen omdat het vanaf 1 juni 2012 sowieso niet meer mogelijk is om op onze planeer niet vanuit ons hart te leven.

So far so good. Maar nu wordt het spannend en ook een beetje minder geloofwaardig wat mij betreft. Smulders stelt, op voorspraak van zijn gids, dat op deze einddatum de aarde wordt gesplitst en dat alleen degenen die vrij zijn van karma hun leven op aarde voortzetten. De aarde is vanaf die dag geen karmische planeet meer. Hiervoor wordt onze planeet opgeschoond. Iedereen die nog met karma is belast begint een nieuw leven op een nieuwe planeet in een andere dimensie. Wij kunnen zelf zo’n opschoning niet meer tot stand brengen, omdat we de aarde te veel hebben vervuild. Daarom, hou je vast (of laat juist los!), is een buitenaardse ingreep nodig en worden er UFO’s gestuurd die het evenwicht komen herstellen. Hiervoor wordt op Pinksteren, 27 mei 2012, een eerste oefening gehouden met UFO’s die komen kijken wat er gedaan moet worden voor de grote operatie op 1 juni 2012. Vervolgens wordt op deze einddatum letterlijk een groot aantal mensen opgehaald. Dit gebeurt niet door middel van natuurrampen omdat dit tot grote trauma’s zou leiden. Dat is in het verleden al te vaak gebeurd, zoals bij de ondergang van Lemurië en Atlantis. Deze gebeurtenissen liggen opgeslagen in onze ziel en dit heeft een collectief trauma bij de mensheid veroorzaakt. Dit keer gaat het dus anders, volgens Smulders en zijn spirituele gids.

Alle mensen, en ook dieren, die niet vrij zijn van karma en die niet in staat zijn om vanuit hun hart te leven worden dus door de UFO’s opgehaald en komen terecht in een omgeving die 100% past bij hun ontwikkelingsstadium van bewustzijn. Zij kunnen zich daar volledig focussen op het verder ontwikkelen van zelfbewustzijn, waarbij zij nog niet functioneren vanuit hun innerlijke kern maar vanuit hun persoonlijkheid. Hierdoor gaan zij zich beseffen dat hun zelfbewustzijn in relatie staat met afgescheidenheid. Er is nog steeds sprake van denken in goed en kwaad, maar dit staat niet langer in het teken van afsplitsing en oorlog. Zij blijven zich nadrukkelijk afgescheiden voelen, en zijn dit ook. Dit is echter een tijdelijk leerproces dat hun ontwikkeling juist zal versnellen.

De mensen die wél vanuit hun hart kunnen leven en vrij van karma zijn, blijven op aarde achter en hun aura wordt veranderd. Hierdoor wordt de mens van het nieuwe tijdperk geboren. De aarde belandt op de einddatum in het centrum van de tijdsspiraal, waardoor ruimte en tijd zich volledig vermengen met andere dimensies. Als gevolg daarvan verandert het energieveld van de energetische lichamen van de achterblijvers collectief, waardoor zij volledig vanuit hun innerlijke kern, en in overeenstemming met de natuur en de natuurlijke tijd gaan leven.

Smulders noemt de einddatum de dag des oordeels, waarin van karma bevrijde zielen worden gescheiden van de nog met karma belaste zielen. Zowel de Bijbel als de Koran maken eveneens gewag van zo’n dag. Ook spreken beide oude geschriften over de Apocalyps. Dit betekent echter niets anders dan ‘ontsluiering’. Er wordt een gordijn geopend waardoor het licht uit andere dimensies over de aarde kan neerdalen. Daarmee wordt een algehele staat van verlichting doorgevoerd die echter alleen ervaren wordt door diegenen die daar klaar voor zijn. Volgens Smulders zitten bij veel mensen de chakra’s nog dermate op slot dat deze niets zullen ervaren. Deze worden op 1 juni 2012 overgeplaatst. Na deze datum heerst er uitsluitend licht op onze planeet en dit kan niet samengaan met karmische belasting.

Na de einddatum vindt op 6 juni 2012 een Venusovergang plaats die het keerpunt is in onze omgang met materie en macht. Er worden door hogere krachten speciale apparaten geïnstalleerd die ons met een speciale energie in bescherming nemen, en die een grote verandering toelaten tussen 6 en 14 juni zonder dat er verdere schade wordt aangericht. We stappen volgens (de gids van) Smulders af van geld als machtsfactor en als hoofdmotief om onze activiteiten te verrichten. We vervangen ons huidige beloningssysteem, dat is geënt op een gebrek aan vertrouwen, door een andere energie uitwisseling die is gebaseerd op liefde en respect voor elkaar. De factor geld verdwijnt volledig van het wereldtoneel en met de Venusovergang op 6 juni is de teloorgang van het materialisme een feit! Dit betekent ook dat in de hele maatschappij het concept van regels en reguleringen verdwijnt. Dit concept is uitsluitend gebaseerd op wantrouwen en het gebrek aan besef dat alles kosmisch wordt aangestuurd. Elke regel wordt overbodig als wij in goed contact staan met de hogere dimensies en de hogere krachten in de kosmos.

Drie dagen later, op 9 juni, kondigt de nieuwe mens zich aan. De achterblijvers houden zich dan niet langer meer bezig met het oppoetsen van hun ego, maar gaan eindelijk datgene doen waarvoor zij op aarde zijn. Het experiment van het leven in totale afgescheidenheid komt op aarde ten einde en we keren terug naar een directe verbinding met de kosmische orde en met ons Hogere Zelf. Deze algehele terugkeer naar ons hart, onze kern, betekent dat we ons vrij hebben gemaakt van alle zaken die niet in ons leven passen. We gaan ons dan totaal dienstbaar opstellen aan de maatschappij.

Uiteindelijk wordt op 14 juni 2012 de nieuwe wereld gesticht die leven in licht en liefde mogelijk maakt. Hiervoor wordt ingegrepen in de fysieke materie met technieken die wij nu nog niet kennen. Er wordt een verandering doorgevoerd in het aardse energieveld die vervuiling uitbant, alle schadelijke stoffen neutraliseert en wereldwijd stabiele klimatologische omstandigheden en een optimaal leefklimaat creëert. De natuurlijke cyclus met betrekking tot de exploitatie van de aarde wordt hersteld. Hiervoor vindt ook een fysieke opschoning van de aarde zelf plaats. Aardbevingen ploegen de hele aarde om, net zoals een akker eerst moet worden omgeploegd voordat er nieuw zaad wordt gestrooid. Dit klinkt onheilspellend, maar de gids van Smulders stelt ons gerust door eraan toe te voegen dat alle overgebleven mensen, dieren, planten en belangrijke materiële zaken eerst in veiligheid worden gebracht. Alle kunstmatig door ons gemaakte gebouwen en objecten die niet voldoen aan de eisen van de nieuwe tijd, worden echter vernietigd. Na deze omploeging worden onze wateren gezuiverd, in quarantaine gezette zielen teruggezet en nieuwe planten- en dierensoorten geïntroduceerd. Er verschijnt een geweldige kleurrijke, veelzijdige en sprookjesachtige planeet met een volledig hernieuwd leven en wij worden opgetild naar een andere dimensie. Onze vermogens nemen enorm toe doordat ons DNA helemaal wordt vernieuwd. Dit alles geschiedt met ons totaal onbekende technologieën. Dat klinkt misschien ongeloofwaardig, zegt Smulders zelf, maar zijn gids houdt ons de vergelijking voor met graancirkels, waarin al jarenlang allerlei boodschappen over de naderende overgang aan ons zijn doorgegeven en die ook met een technologie zijn gemaakt die ons onbekend is.

Met dit laatste ben ik het op zich eens, maar om dit nou als ‘bewijs’ aan te voeren voor de waarheid van zijn beweringen gaat wel wat ver.

Smulders noemt het nieuwe tijdperk na 14 juni 2012 het Pleiadische tijdperk. Om ons duidelijk te maken hoe dit eruit ziet, geeft hij een lange lijst van zaken waar een streep doorheen wordt gezet. Deze lijst is een opsomming van alles wat te maken heeft met geld, gewin, macht, onze vrijheid inperkende regels, controle, ziekte en vervuilende materiële zaken. De aarde wordt, in zijn woorden, ‘naar evenbeeld van gene zijde’ gecreëerd en er heerst voortaan licht. Er is geen sprake meer van economie, zelfs niet van ruileconomie die immers is gebaseerd op het concept van schaarste, wat ook niet meer voorkomt. Eindelijk kan iedereen op aarde zich volledig laven aan de overvloed die in het universum aanwezig is.

Dat klinkt geweldig en te mooi om waar te zijn, vrees ik. Of spreekt hier mijn sceptische lagere zelf? Het zou kunnen. Ik hoop het eigenlijk, want die heeft zelden gelijk. Alhoewel die daar zelf anders over denkt. Laat ik verder gaan. Het wordt namelijk nog spannender.

De Homo Sapiens wordt vervangen door de Homo Core. Deze is pas volwassen op de leeftijd van 27 jaar en hij wordt 168 jaar oud. Hij heeft een beduidend langer darmstelsel dan de Homo Sapiens, wat hem bij uitstek geschikt maakt voor de vertering van plantaardig voedsel als granen, noten, zaden en fruit. Hij is absoluut niet geschikt voor de vertering van vlees of zuivel, welke qua trilling veel te grof zijn voor het lichtlichaam van de Homo Core. De noodzaak tot het fokken en exploiteren van dieren vervalt daarmee ook. De Homo Core heeft sowieso veel minder behoefte aan voedsel dan de Homo Sapiens. Dit komt door zijn lichtlichaam dat hij in de loop van de komende 5125 jaar (de duur van de vierde onderwereld in de omgekeerde piramide bovenop die van Calleman) dusdanig zal ontwikkelen, dat hij zich volledig met licht zal gaan voeden. Ook landbouw wordt daarmee uiteindelijk overbodig. Al meteen na 14 juni 2012 is landbouw zeer beperkt, omdat het niet meer nodig is om veevoer te verbouwen. Vrouwen zullen slechts dertien jaar, tussen hun 27e en 40e, vruchtbaar zijn en vrijwel altijd twee kinderen baren, bij uitzondering drie in het geval van een tweeling. Daardoor is de bevolkingsgroei gering en worden onnatuurlijke anticonceptiemiddelen overbodig en ook ongewenst. Van ‘survival of the fittest’ is geen sprake meer, noch bij de mens, noch elders in de natuur. Alle mensen en dieren zullen in harmonie en liefde met elkaar samenleven. 3

Al met al iets om naar uit te kijken, niet waar? Ik moet je zeggen beste lezer, dat ik de nodige scepsis voel bij dit scenario van Smulders, ingefluisterd door zijn spirituele gids. UFO’s die het nog karmisch belaste deel van de mensheid meenemen naar een veilige planeet?; technieken die de karmisch vrije achterblijvers vervolgens redden van de omploeging van de aarde door grote aardbevingen en die ons daarna weer terugzetten in een volledig nieuwe aarde die gezuiverd is van alle ellende? Ik zou dit een prachtig scenario vinden en ik zou er niet tegenop zien als dit werkelijkheid wordt. Het is in ieder geval een veel prettiger vooruitzicht dan de doemscenario’s die vele andere bronnen ons voorhouden. Hiervoor hoef ik alleen maar te verwijzen naar internet. Ik zal daar zelf niet op ingaan. Ik focus me liever op de hogere trilling van positieve scenario’s.

Maar of dit positieve scenario van Smulders waarheid wordt, zullen we moeten afwachten. Het lijkt me niet waarschijnlijk dat het zo zal verlopen als door zijn gids is aangegeven. Ook het kanaal van Smulders zal niet 100% zuiver zijn en zijn boodschap zal beïnvloed zijn door zijn persoonlijke filters. Volgens mij is geen enkel mens als kanaal volledig zuiver en onbevooroordeeld. Daar zijn we immers nog mens voor! En daarbij komt dat ik channelings door gidsen steeds kritischer bekijk. Hier wordt ook in de oude esoterische literatuur veelvuldig voor gewaarschuwd, omdat er nogal wat geestelijke entiteiten in ons aardse energieveld rond schijnen te spoken die ons voorzien van onzinnige informatie. En dat schijnen ze vaak zo slim te doen, en gedrenkt in zo veel ‘liefde en licht begrippen’, dat de channelaar daar maar al te graag in wil geloven en zichzelf om de tuin laat leiden door zijn ego, die zich een bevoorrechte afgezant voelt van ‘hogere’ boodschappen. Voorzichtigheid en het aanspreken van ons eigen onderscheidingsvermogen zijn dus geboden bij dergelijke boodschappen!

Dat wil niet zeggen dat ik Smulders’ visie geheel naar het rijk der fabelen zou willen verwijzen. Er zitten zeker interessante en waardevolle stukken tussen. Zo spreekt zijn gedachte over een omgekeerde tijdpiramide of tijdzandloper na de einddatum me wel aan en vind ik dit ook niet onlogisch. Ik ervaar namelijk, net zoals waarschijnlijk de meesten van ons, ook na de einddatum nog steeds de tijd-ruimte dimensies van onze fysieke drie- of vierdimensionale werkelijkheid (als ik tijd als vierde dimensie beschouw). Calleman hield het er tot aan de einddatum nog op dat onze horizontale tijdsbeleving (verleden-heden-toekomst) als het ware zou wegvallen in een soort nultijd, dan wel zou overgaan in een oneindig NU (nu-tijd). Maar in een kort na de einddatum verschenen artikel 4 komt hij hierop terug en brengt hij voor het eerst de gedachte naar voren dat het dag- en nachtritme van de onderwerelden oneindig doorgaat. Hierop doorredenerend kan het idee van Smulders over de omgekeerde tijdpiramide of tijdzandloper best mogelijk zijn. Dit zou ook aansluiten bij het door mij geopperde idee dat de negende Universele onderwereld mogelijk wordt opgevolgd door een tweede cyclus van 234 dagen die eindigt op 18 juni 2012 waarop een twintigvoudige vertraging plaatsvindt en het langzamere tempo van een volgende onderwereld (conform de achtste Galactische onderwereld met dertien keer 360 dagen) de overhand krijgt. Interessant is ook dat deze datum dichtbij de door Smulders genoemde data ligt waarop hij een grootscheepse transformatie verwacht (tussen 1 en 14 juni 2012). Calleman denkt echter dat het snelle 18-daagse ritme van de negende onderwereld oneindig doorgaat en zegt (nog) niets over eventueel daarna komende onderwerelden of tijdsgolven.

Daarnaast sluit ik me aan bij de verwachting van Smulders dat geld, macht en vrijheidsbelemmerende regels gaan verdwijnen. Dat dit uiteindelijk zal gebeuren staat voor mij vast, maar of dit al zo snel en zo volledig gebeurt als hij schetst vraag ik me af. Het zou wel passen bij de snelle ineenstorting van op macht en dominantie gebaseerde financiële, economische en politieke systemen sinds 9 maart 2011, de start van de negende Universele onderwereld volgens Calleman. Maar ik denk toch niet dat het zo snel en zo volledig zal gebeuren als Smulders ons voorhoudt. Ik verwacht eerder dat ons op schulden en speculatie gebaseerde monetaire systeem wordt vervangen door een schulden- en speculatievrij systeem.5

Omdat ik de onderbouwing van Smulders van zijn einddatum – 1 juni 2012 – moeilijk kan verifiëren, maar vooral vanwege de twijfel die ik over de betrouwbaarheid van zijn bron heb, houd ik het vooralsnog op de einddatum van Calleman totdat het tegendeel bewezen wordt. Bijvoorbeeld doordat de gebeurtenissen die Smulders voor juni 2012 aankondigt daadwerkelijk plaats zullen vinden, hetgeen mij, zoals gezegd, sterk lijkt.

Eric Huysmans, 16 mei 2012

NOTEN:

1 Zie boek Marc Smulders, ‘De revolutie in 2012 vanuit Pleiadisch perspectief’ en zijn website http://www.33mm.eu/2012/index.htm

2 Zie mijn boeken en artikelen over de Maya-kalender op http://www.sensability.nl

3 Zie boek Marc Smulders, ‘De revolutie in 2012 vanuit Pleiadisch perspectief’, blz. 175-185 en blz. 254-268

4 Zie artikel Calleman, ‘The Mayan Calendar has come to an End’.

5 Meer hierover is te lezen in hoofdstuk 15 van mijn boek ‘Doorbraak in onze Evolutie’.
http://sophiavassiliou.nl// voor herstel van de verbinding met jezelf
Avatar gebruiker
A Fan Of God
Lightworker
Lightworker
 
Berichten: 930
Geregistreerd: do 12 apr 2012, 20:02
Woonplaats: Delft - Indonesie

Delen op:

Delen op Facebook Facebook Delen op Twitter Twitter

Re: Doorbraak in onze Evolutie: Pleiadische visie Marc Smuld

Berichtdoor jasmin » vr 18 mei 2012, 12:37

Het schiet allemaal lekker op, nog 2 nachtjes slapen voor oom Quetzal, kleine twee weken tot 1 juni...

Alsof ik middenin een film zit... :wink:
Afbeelding
Avatar gebruiker
jasmin
ArchAngel
ArchAngel
 
Berichten: 15045
Geregistreerd: ma 24 okt 2011, 19:19

Re: Doorbraak in onze Evolutie: Pleiadische visie Marc Smuld

Berichtdoor Force » vr 18 mei 2012, 12:50

Wow. Erg leuk stuk om te lezen. Thanks, AFOG.
Lang geleden dat ik een stuk meer serieus neem en het helemaal lees.

Ik geef de auteur van dit stukje gelijk over channelaars en de misleiding,
dat is altijd link geweest. Twee jaar terug op 't oude niburu al wat gezegd, maar kwam niet aan.

Ik hoop dat Smulders met bepaalde aspecten gelijk heeft en krijgt.
M.b.t. landingen om mensen met karma weg te halen van hier, tja, ik kan er (nog?) niets mee.

Toenemende aardbevingen als een opschoonslag, tja ook hier.
Orbit's post over de Groenlandse aardbeving zou kunnen passen in dit bedacht scenario van Smulders en zijn gids.

Leuk artikeltje! Iets om over na te denken of nog eens een keer te lezen ooit.
Avatar gebruiker
Force
ArchAngel
ArchAngel
 
Berichten: 2422
Geregistreerd: wo 18 apr 2012, 10:29

Re: Doorbraak in onze Evolutie: Pleiadische visie Marc Smuld

Berichtdoor jasmin » vr 18 mei 2012, 12:51

Je moet er toch niet aan denken dat je ineens wakker wordt door gestommel van een buitenaards georganiseerde razzia...

Dan mep ik ze recht de deur uit... of erger...

Eigenlijk niet normaal en niet gezond dat mensen dit gewoon accepteren als optie... :???:

:bang :bang :bang je laat jezelf, je kids of je buren toch niet afvoeren naar bestemming onbekend... wake up!!

:heart49 :alien :alien :alien
Afbeelding
Avatar gebruiker
jasmin
ArchAngel
ArchAngel
 
Berichten: 15045
Geregistreerd: ma 24 okt 2011, 19:19

Re: Doorbraak in onze Evolutie: Pleiadische visie Marc Smuld

Berichtdoor Force » vr 18 mei 2012, 13:07

jasmin schreef:Je moet er toch niet aan denken dat je ineens wakker wordt door gestommel van een buitenaards georganiseerde razzia...

Dan mep ik ze recht de deur uit... of erger...

...//...


Ze kunnen toch niet naar beneden vallen, van je balkonnetje af, blijven gewoon zweven erbuiten. Dus ik zou zeggen, ontlaadt je er op los tegen die tijd :lol4
Bouw je daar gelukkig geen karma mee op, anders wordt je 2e gedeporteerd. Oh nee...dat heet geteleporteerd.
Avatar gebruiker
Force
ArchAngel
ArchAngel
 
Berichten: 2422
Geregistreerd: wo 18 apr 2012, 10:29

Re: Doorbraak in onze Evolutie: Pleiadische visie Marc Smuld

Berichtdoor Arlyne » vr 18 mei 2012, 13:10

JasminJe moet er toch niet aan denken dat je ineens wakker wordt door gestommel van een buitenaards georganiseerde razzia...


Rustig blijven Jasmin... Geen paniek! Er komen alleen maar lieve engeltjes aan jou bed staan! :Angel59
Leer van gisteren, Droom van morgen, Leef vandaag
Avatar gebruiker
Arlyne
ArchAngel
ArchAngel
 
Berichten: 6803
Geregistreerd: wo 21 sep 2011, 14:25

Re: Doorbraak in onze Evolutie: Pleiadische visie Marc Smuld

Berichtdoor Yvonne » vr 18 mei 2012, 13:33

:goodpost AFOG, ik wacht het allemaal rustig af.... :ufo :ufo :vingers .
De moeilijkste mensen zijn je grootste leraren

Afbeelding
Avatar gebruiker
Yvonne
moeder van TFC
moeder van TFC
 
Berichten: 16562
Geregistreerd: wo 21 sep 2011, 10:14
Woonplaats: Vlissingen

Re: Doorbraak in onze Evolutie: Pleiadische visie Marc Smuld

Berichtdoor Force » vr 18 mei 2012, 13:38

Yvonne schreef: :goodpost AFOG, ik wacht het allemaal rustig af.... :ufo :ufo :vingers .


Wat wel lekker is Yvon, we zijn zo in Delft voor die MINI-Meeting. En dat het niet kan volgens je agenda geeft niks, we gaan gewoon! 8-) :lol:
Waarom?
Deze wezens reizen in tijd, dus geen angst voor dubbele afspraken, je kan alles nakomen. Je komt gewoon wat eerder thuis weer dan dat je wegging, voor je 2e afspraak. :blob
Avatar gebruiker
Force
ArchAngel
ArchAngel
 
Berichten: 2422
Geregistreerd: wo 18 apr 2012, 10:29

Re: Doorbraak in onze Evolutie: Pleiadische visie Marc Smuld

Berichtdoor Dusty » vr 18 mei 2012, 14:28

Ik zou niet meegaan met die ufo's, stel dat het gebeurd. Dit zou zomaar een 1 of andere slimme manier zijn om mensen van hun ascentie te houden. Ik heb al meerdere keren gehoord dat buitenaardse die jou mee willen nemen ergens anders naar toe om je te helpen, vals licht brengen. Dus ik blijf lekker hier, en wacht af wat er gebeurd..
Rather than being your thoughts and emotions, be the awareness behind them
Avatar gebruiker
Dusty
Grote Leeuw
Grote Leeuw
 
Berichten: 2347
Geregistreerd: vr 13 apr 2012, 16:32

Re: Doorbraak in onze Evolutie: Pleiadische visie Marc Smuld

Berichtdoor A Fan Of God » vr 18 mei 2012, 14:32

tvgame schreef:Ik zou niet meegaan met die ufo's, stel dat het gebeurd. Dit zou zomaar een 1 of andere slimme manier zijn om mensen van hun ascentie te houden. Ik heb al meerdere keren gehoord dat buitenaardse die jou mee willen nemen ergens anders naar toe om je te helpen, vals licht brengen. Dus ik blijf lekker hier, en wacht af wat er gebeurd..

Laat ze dan een contract ondertekeken. :lol:
http://sophiavassiliou.nl// voor herstel van de verbinding met jezelf
Avatar gebruiker
A Fan Of God
Lightworker
Lightworker
 
Berichten: 930
Geregistreerd: do 12 apr 2012, 20:02
Woonplaats: Delft - Indonesie

Volgende

Keer terug naar Astrologie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast