Tarot: De Kleine Arcana

Posted in Astrologie on 13 maart 2012 – 15:40
Post a comment

De Kleine Arcana

door BlauweWolk, astrologe

 

 

Staven het element Vuur

Geeft wilskracht aan.
De handelswijze is vaak impulsief en enthousiast.
Zij laten een dynamisch gebeuren zien.

Zwaarden het element Lucht

Vertegenwoordigen de verstandsmens.
De handelwijze is gebaseerd op theoretische kennis en overdracht.
Zij laten het onderscheid tussen goed en kwaad zien, en het verdriet en de pijn.

Bokalen het element Water

Vertegenwoordigen de gevoelsmens.
De handelswijze is gebaseerd op de intuïtie en het verlangen.
Zij laten de romantiek en de liefde zien of het zoeken er naar ,

Pentagrammen het element Aarde

Vertegenwoordigen de realistische mens, aards gericht.
De handelswijze is vasthoudend, sensueel, genietend en praktisch.
Zij laten het goede der aarde zien en het geluk, maar geeft ook het vast zitten in de aarde aan.

 

Aas en Koning

Iedere serie van de kleine Arcana begint met een Aas, die dan ook een nieuw begin voorstelt, een nieuwe periode. Na het Aas komt de Koning. De Koning staat aan het hoofd van een serie en vertegenwoordigt het gezag en de handhaving daarvan. Alle Koningen in het spel dragen onder hun kroon de zogenaamde schermmuts of de kap der handhaving: het symbool van verantwoordelijkheid.
In principe kan aan een Koning geen goede of slechte uitleg gegeven worden. Het gezag is op zichzelf neutraal; men kan het vergelijken met de waarheid. De Koning wijst op bepaalde eigenschappen of instellingen door zijn kleur vertegenwoordigd, waarover men gezag heeft.

Koning Staven

Koning Staven:  geestelijke rijkheid, symbolisch de salamanders die in hun eigen staart bijten. De leeuwen op zijn troon geven gevestigde macht aan waarover de Koning gezag heeft. De salamander op de grond geeft zijn Vuurgeest aan. De macht van de Koning is gestoeld op wijsheid en hij beheerst zowel de natuurkrachten als het vuur van zijn geest.

Koning Bokalen

Koning Bokalen heerst over het rijk der gevoelens. De bokaal en de scepter van macht; hij beheerst zijn emoties
Het onderbewustzijn brengt hem daar waar eb en vloed hem brengt gesymboliseerd door zijn drijvende troon.
Er staan religieuze symbolen op deze kaart, de vis die uit het water springt, op zijn kroon staan vissen afgebeeld en hij draagt een halsketting met vis symbolen zij geven Christus aan.
De boot rechts van hem, rechts is ook de rationele kant van de mens, geven zijn voertuig aan zijn betrokkenheid bij de mensheid op een gevoelsmatige manier.

Koning Zwaarden

Koning zwaarden geeft mentale vermogens aan waar deze koning over regeert gesymboliseerd door zijn gele kroon Mercurius. De grijze wolken geven hem wijsheid en de vlinders staan symbool voor metamorfose.
De engelfiguur die boven de schouders van de Koning zichtbaar is, geeft inzichten en help hem in zijn handelen.
Zijn zwaard in zijn rechterhand geeft aan dat hij handelt vanuit zijn verstand.
In de lucht vliegen twee vogels vrij rond zij geven vrijheid van denken en meningsuiting aan.

Koning Pentagrammen

Koning Pentagrammen symboliseert macht over werkelijkheid in praktische zin.
Zijn troon symbool voor het teken stier. In zijn handen het gouden pentagram en een scepter symbool voor het omgaan met geld en materie op de goede manier.
Op zijn mantel staan druiven trossen symbolen voor het goede der aarde waar de Koning op gesteld is.
Vanuit zijn rijke kleding komt een geharnast been te voorschijn dat hij laat rusten op een steen hagedis. Deze symboliek toont ons dat hij door zijn wilskrachtige daden er in geslaagd is zijn materiele behoeften te bevredigen.
De rozen op zijn troon geven aan dat zijn begeerten vervuld zijn en hij zijn praktisch intellect kan aanwenden om materiële zekerheden te verschaffen aan hen die ze nodig hebben.

Zoals de Koning het gezag in zijn uiterlijke vorm voorstelt, zo is de Koningin daar de innerlijke vorm van. Zij symboliseert de ziel of het ontvangende principe.
De Koningin volgt de Koning vanuit haar innerlijk en laat het motief zien dat de Koning in zich draagt.
Het zal je waarschijnlijk opvallen, wanneer je de Koning en de Koningin naast elkaar legt de een in een andere houding zit dan de ander. Zij dienen hetzelfde principe, maar tonen een ander aspect daarvan. Mannelijk vrouwelijk het Zon Maan principe.

 

Koningin Staven

De Koningin Staven vertegenwoordigt de beginselen van moed en oprechtheid. Haar witte mantel is opengeslagen, waaruit wij mogen opmaken dat zij haar gevoelens toont.
In haar hand houdt zij een zonnebloem. Hiermee wordt getoond dat zij de beginselen die afkomstig zijn van licht en waarheid, altijd huldigt. Zonnebloemen draaien zich immers altijd naar de Zon toe.
Op haar troon zijn twee leeuwenkoppen gebeeldhouwd; het symbool van kracht en grootmoedigheid. De zwarte kat voor haar troon wijst op haar intuïtieve gaven.

Koningin Bokalen

Koningin Bokalen zit op een prachtige gebeeldhouwde troon, die versierd is met cherubijntjes die een vissenstaart hebben. Ook zij heerst over het rijk der gevoelens, maar zij brengt een verbinding tot stand tussen de gevoelsmatige reactie en de creatieve intelligentie.
Waar de troon van de Koning op zee drijft, daar staat haar troon stevig op het land. Zij is als het ware de beschermvrouwe van het creatieve levensbeginsel. Men zou in haar Stella Maris kunnen herkennen, die ons vanuit een zee van emotionele gedragspatronen veilig thuisbrengt in de waarheid van ons diepste zelf.
In haar handen houdt zij de heilige Graalbeker, waar zodiakale tekens in gegrift zijn en die bewaakt wordt door twee engelen. Dit beeld verteld ons dat zij, beschermd door goddelijke wezens, haar intuïtieve krachten en visionaire blik aanwendt om ons te behoeden en te beschermen.

Koningin zwaarden

De grijze troon van de Koningin zwaarden staat op grote eenzame hoogte in het landschap en is versierd met het hoofd van een engel, vlinders en de wassende afnemende Maan.
Zowel de symboliek van de vlinders als die van de Maan duidt op de steeds van vorm veranderende materie.
De Engel symboliseert de luchtgeest die de Koningin goddelijke bescherming geeft.
Zij heeft voor een hoge eenzame positie gekozen; het kwastje aan haar linkerpols duidt op een stukje touw dat zij doorgesneden heeft om zichzelf te bevrijden van bindende materiele aspecten van het leven.
Haar zwaard steekt recht omhoog de zuivere lucht in.
Deze houding symboliseert haar scherpzinnig oordeel, dat gebaseerd is op verstandelijke inzichten. Traditioneel duidt de kaart op een weduwe die door verdriet en pijn wijsheden heeft verworven.

Koningin Pentagrammen

De troon van de wat ouderwets geklede Koningin is rijk gebeeldhouwd met vruchtbaarheidssymbolen, zoals de kop van een geit, vruchten en een faun. Een beschermgeest in de vorm van een dier of mens.
Uit haar houding, haar kleding en de vruchtbaarheidssymboliek spreekt een gevoel voor traditie en een wijs gebruik van de natuurkrachten. Het weelderige landschap straalt rijkdom en overvloed uit, hetgeen een logisch gevolg hiervan is. Op de voorgrond komt een haas uit het struikgewas te voorschijn. Dit dier, wiens jongen in het onbeschutte leger weinig bescherming ondervinden, lokt de vijand weg van het nest, door de aandacht op zichzelf te vestigen en offert indien nodig haar eigen leven.
De aanwezigheid van de haas, die niet alleen een vruchtbaarheidssymbool ,maar ook een symbool van de intuïtie is, duidt op het offer dat de Koningin genegen is te brengen ter bescherming van allen die aan haar zorg zijn toevertrouwd. De faun op de troon geeft magische bescherming, zodat de intuïtie ten volle benut kan worden.

 

De Ridders

De Ridders symboliseren het ego en als beginsel voegt dit weer een aspect toe aan de kwaliteit van de Koning en de Koningin. De Ridders rijden op een paard en symboliseren de beweging. Het ego treedt naar buiten en laat zien hoe met een bepaald element wordt omgegaan. De richting waarin de Ridders rijden is dan ook belangrijk. Rijden zij naar het westen [naar links], dan gaan zij het onbekende tegemoet. Gaan zij naar het oosten [naar rechts], dan brengen zij boodschappen die kenmerkend zijn voor veranderingen die wij ondergaan in ons leven. In het oosten gaat de zon op; het oosten staat in de occulte traditie bekend als zegebrengend.

Ridder Staven

Een ridder in volle wapenuitrusting komt ons tegemoet steigerend, het geen op een onbeheerste, hartstochtelijke natuur duidt. Daar hij stevig in het zadel zit en het paard goed bij de teugels heeft, kunnen we hieruit opmaken dat hij de lagere driften goed kan beheersen.
Over zijn harnas draagt hij een rafelig tuniek versierd met salamanders waarvan enkele bijna in hun eigen staart bijten. Hiermee wordt een lagere ontwikkelingsgraad uitgedrukt dan die van de Koning van Staven, waar de salamanders hun staart wel in de bek dragen.
Zijn oranje handschoenen duiden eveneens op het hanteren van vurige energie.

Ridder Bokalen

Op een grijs paard komt een ridder in vol ornaat aanstappen. Zijn harnas is rijk versierd met rode vissen en zeeslangen, die duiden dat zijn gevoelens, die zeer hartstochtelijk kunnen zijn, niet of nauwelijks naar buiten gebracht worden; daardoor zal hij in zijn gedrag vaak een zekere passiviteit vertonen.
Op zijn helm en aan zijn voeten zien we twee Hermes vleugels afgebeeld, die wijzen op zijn functie als bode der Goden Mercurius.
Hieruit mogen we concluderen dat de beker die hij ons komt brengen gevuld is met boodschappen van liefde en vriendelijkheid.
De kleur van het paard en de gang, rustig in stap, duidt op een wijze, bedachtzame manier van handelen, waarmee hij de beker met levenswater aanbiedt.

Ridder Zwaarden

De tuniek van de Ridders met het opgeheven zwaard is versierd met vogels. Hij rijdt in galop met open vizier het onbekende tegemoet. Hij moet zijn hartstochten leren beteugelen.
Zijn extraverte aard zal tot botsingen leiden. Vandaar dat de kaart zegt; verklaring van strijd en oorlog.
De lucht is stormachtig en de cipressen worden door de wind in tegengestelde richting waarin de Ridder rijdt bewogen, hetgeen wil zeggen; degene die door deze kaart voorgesteld wordt, houdt er tegengestelde fanatieke meningen op na en zou de personificatie van indiscretie en wraakzuchtig handelen kunnen zijn.

Ridder Pentagrammen

Op de voorgrond van een zojuist omgeploegde akker staat een zwart werkpaard gewend naar oostelijke richting, waar het licht vandaan komt.
Op de breidel van het paard en op de helm van de Ridder is groen loof gestoken, een vruchtbaarheidssymbool dat een goede oogst moet garanderen.
De kalme sfeer die van het geel gekleurde beeld uitgaat, wijst op het feit dat een goed resultaat verkregen kan worden door rustig en verstandig te handelen.

 

De symbolische betekenis van de kleuren 

Wit
De waarheid, de zuivere spiritualiteit, de maagdelijkheid.
Het symboliseert de goddelijke wijsheid.

Blauw
De onschuld, de oprechtheid, de hoop en ook de ziel.
Spiritueel begrip.
Afstand, onbereikbaarheid koelte.

Rood
De energie, de daad en de moed.
Warmte en kracht, passie, seksualiteit en creativiteit.

Oranje
Vrolijkheid, leven, plezier en de kracht van de zon.
Vruchtbaarheid.

Geel
Het intellect, het denken, verraad en afgunst, abstract denken.
Levendige interesse.

Groen
De natuur. Als middelste kleur van het spectrum vertegenwoordigt deze het evenwicht van de krachten en symboliseert ze rust.

Paars
Idealisme, waarheid, geestelijke macht en wijsheid, ook rouw en het lijden op een hoger niveau.

Bruin
De kleur van de aarde, de versuffing, het materiële en het praktische aardse.

Zwart
De totale verdichting. De tegenkracht van wit.

Grijs
Volgroeidheid, wijsheid, volwassenheid en onverschilligheid.

 

© Blauwewolk


This entry was written by admin, filed under Astrologie and tagged , , , , , .
Bookmark the permalink or follow any comments here with the RSS feed for this post.
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*
Protected by WP Anti Spam